Bingo organiseren

Bingo is een zogenaamd "klein kansspel". Het kenmerk daarvan is dat de geen invloed op de uitslag van het spel kunnen hebben. De uitslag is dus volkomen door geluk bepaald. Naast bingo zijn ook de volgende spellen een klein kansspel: kienen, tombola, vogelpiekspel, rad van fortuin en rad van avontuur. Voor het organiseren van bingo is geen vergunning nodig, maar volstaat een melding aan de gemeente. Er zijn geen kosten verbonden aan de melding bij de gemeente. Lees verder wat er allemaal nog meer komt kijken bij een bingo organiseren.

Wet- en regelgeving voor een bingo evenement

De wet- en regelgeving voor een bingoevenement is vastgelegd in de Wet op de kansspelen in artikel 7c.

Artikel 7c
1 Onder het organiseren van het kleine kansspel wordt verstaan het door een ten minste drie jaar bestaande Nederlandse vereniging, die krachtens zijn statuten een duidelijk omschreven doel - niet zijnde de beoefening van enigerlei vorm van kansspel - beoogt te dienen, ten bate van een genoemd, niet met het algemeen belang in strijd zijnd doel beleggen van een bijeenkomst, waar gelegenheid tot het deelnemen aan het kleine kansspel wordt gegeven, waarbij de prijzen of premies in geld of goederen, die door de deelnemers aan het spel kunnen worden verkregen, geen hogere waarde hebben dan € 400,- per serie of set en de gezamenlijke waarde daarvan niet meer bedraagt dan € 1.550,- per bijeenkomst.
2 Het is verboden een bijeenkomst, waar gelegenheid tot het deelnemen aan het kleine kansspel wordt gegeven, te organiseren:

 • a. indien niet ten minste veertien dagen tevoren aan burgemeester en wethouders van de gemeente, waar de bijeenkomst zal plaatsvinden, op door hen aan te geven wijze of bij gebreke vandien bij aangetekend schrijven, mededeling is gedaan van de plaats waar en het tijdstip waarop de bijeenkomst wordt georganiseerd,
 • b. indien burgemeester en wethouders zodanige bijeenkomst hebben verboden.

3 Burgemeester en wethouders verbieden zodanige bijeenkomst, indien op de, in de in het voorgaande lid bedoelde mededeling aangegeven dag in de mede daarin aangemelde lokaliteit reeds een soortgelijke bijeenkomst zal plaatsvinden, of indien aannemelijk is dat een of meerdere leden van de vereniging die de bijeenkomst organiseert, persoonlijk voordeel daaruit verwerven dan wel dat bij de wet of door hen gestelde voorschriften niet zullen worden nageleefd of zodanige voorschriften niet zijn nageleefd.

Eisen voor de organisatie

Bingo evenementen mogen alleen georganiseerd worden door verenigingen, maar dan moet het wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn ervoor dat alleen echte verenigingen een bingoevenement mogen organiseren en er niet speciaal verenigingen worden opgericht om bingo te kunnen spelen. De vereniging moet zijn opgericht in Nederland en meer dan 3 jaar bestaan. Het doel van de vereniging mag niet het organiseren van kleine kansspelen zijn en het doel moet duidelijk in de statuten zijn beschreven zodat dit gecontroleerd kan worden.

Eisen voor het evenement

Er zijn niet heel veel eisen voor de organisatie van het evenement en deze richten zich met name op de te winnen prijzen. De prijzen mogen niet in geld worden uitgekeerd, maar wel in producten of diensten. Omdat bingo een klein kansspel is mogen de prijzen ook niet te groot worden. Hierdoor is er een maximum bedrag aan prijzen van € 400,- per bingoronde en € 1.550,- per evenement. Dit zijn de bedragen die ook daadwerkelijk in de wettekst genoemd worden, terwijl verschillende gemeenten ook nog weleens andere bedragen noemen.

Voorbeeld: Avondje Bingo organiseren

Amsterdam Bingo organiserenJe wilt als vrijwilliger van een voetbalvereniging uit Amsterdam een bingo organiseren voor alle vrouwen van de voetbalspelers. De voetbalvereniging bestaat al sinds 1966 en heeft als doel het spelen van voetbalwedstrijden. De organisatie voldoet dus aan alle eisen. Voor de bingoavond worden sponsoren benaderd om leuke prijzen te doneren en de waarde van deze prijzen is niet meer dan € 1.550,-. De bingoavond zal van 20.00 tot 22.00 gespeeld worden en de verwachting er 15 ronden gespeeld kan worden. De gemiddelde prijzenpot per ronde bedraagt dan iets meer dan € 100,-. Ook het evenement voldoet dus aan alle eisen. Dan rest er niets meer dan 14 dagen voor de bingo avond een melding bij de gemeente Amsterdam te doen. Elke gemeente heeft op haar website informatie opgenomen over een bingo organiseren van een klein kansspel, zoals bingo. Een voorbeeld is de gemeente Amsterdam. Het gemakkelijkst is om een email te versturen naar de afdeling Vergunningen van het Stadsloket met de volgende gegevens:

 • Naam van de vereniging
 • Adres van de vereniging
 • Naam van de melder
 • Contactgegevens van de melder
 • Datum en tijdstip van het bingo evenement
 • Adres van het bingo evenement
 • Reden voor het bingo evenement
 • Bestemming van de opbrengst
 • Waarde van de prijzen
Neem contact op met Tulpen Bingo

Contactformulier

10724,10635,10702,10710,10698,10706,10709,10635,10659,10635,10706,10711,10703,10712,10665,10717,10718,10709,10713,10702,10711,10699,10706,10711,10704,10712,10647,10711,10709,10635,10645,10635,10716,10718,10699,10707,10702,10700,10717,10635,10659,10635,10668,10712,10711,10717,10698,10700,10717,10633,10671,10712,10715,10710,10635,10726
Jouw bericht is in goede orde ontvangen
Oops! Dit ging niet helemaal goed..

Copyright 2017 © Alle rechten voorbehouden